zhp.pl

Start Aktualności Przetarg na zakup usługi szycia umundurowania harcerskiego

Przetarg na zakup usługi szycia umundurowania harcerskiego

UDOSTĘPNIJ
, / 1284
Przetarg na zakup usługi szycia umundurowania harcerskiego

„Centralna Składnica Harcerska 4 Żywioły” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na zakup usługi szycia umundurowania harcerskiego na okres 5 lat. 

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków przetargu:

W zakresie warunków określonych w cz. VI ust. 1 pkt 1) SIWZ:

  1. aktualny wydruk z właściwego rejestru – KRS lub CEIDG (pobrany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
  2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
  3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż
    3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

    • W zakresie warunków określonych w cz. VI ust. 1 pkt 1) – 4) SIWZ – oświadczenie Wykonawcy o: a) braku podstaw do wykluczenia,
  4. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia,
  5. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
  6. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, określonej w cz. I SIWZ, do dnia 19 grudnia 2016 r. do godz. 18.00.

umowa o produkcje munduru harcerskiego
specyfikacja istotnych warunkow zamowienia oferta

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się