zhp.pl

Start Aktualności Zostań egzaminatorem na patenty żeglarskie

Zostań egzaminatorem na patenty żeglarskie

UDOSTĘPNIJ
, / 3386
Zostań egzaminatorem na patenty żeglarskie

Ogłaszamy rekrutację egzaminatorów żeglarskich do Centralnego Ośrodka Egzaminowania ZHP.

Centralny Ośrodek Egzaminowania ZHP jest uznanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ośrodkiem przeprowadzającym egzaminy na patenty żeglarskie: żeglarza jachtowego i jachtowego sternika morskiego.

Egzaminy na patent żeglarz jachtowy przeprowadzane są w różnych bazach harcerskich na terenie całej Polski. Egzaminy na patent jachtowego sternik morskiego przeprowadzane są w CWM ZHP w Gdyni.

Egzaminatorzy po zakwalifikowaniu na listę Egzaminatorów Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego ZHP, będą powoływaniu w skład komisji egzaminacyjnych na patenty żeglarskie oraz będą proszeni o udział w pracach nad opracowaniem harcerskiego standardu egzaminowania na patenty żeglarskie.

Egzaminatorem może być osoba która:

 1. ukończyła 18 rok życia;
 2. posiada tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.4) lub jest instruktorem właściwego polskiego związku sportowego;
 3. posiada licencję lub patent nie niższy niż ten, na który jest przeprowadzany egzamin;
 4. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 5. w okresie ostatnich 3 lat odbyła co najmniej 2 rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 100 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu, ( w przypadku osób przeprowadzających egzamin na patent żeglarza jachtowego, każde 10 godzin rejsu po wodach morskich może być zastąpione przez 1 dzień uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych, z tym że okres uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych nie może zastąpić więcej niż 100 godzin żeglugi po wodach morskich)
 6. w okresie ostatnich 3 lat prowadziła szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej w wymiarze co najmniej 200 godzin, przy czym każde 10 godzin szkolenia może być zastąpione udziałem w 1 egzaminie na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej.
 7. złożyła oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa:
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

Od kandydatów na przewodniczących komisji egzaminacyjnej poza powyższymi  wymogami jest wymagane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej.

Członkowie komisji egzaminacyjnej za pracę w komisji otrzymują honorarium na warunkach określonych przez CWM ZHP.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Egzaminatora w COE ZHP proszę o kontakt z hm. Rafałem Klepaczem – mail: rafal.cwm@zhp.pl

PASSWORD RESET

Zaloguj się