Messengers of Peace- program grantowy dla drużyn #ZMIANA

ZHP
05/10/2015
~ 3 min czytania
Związek Harcerstwa Polskiego rozdysponuje dziesięć mini-grantów drużynom, które przedstawią najciekawsze i najbardziej wartościowe pomysły na działania na rzecz społeczności lokalnej. Messengers of Peace (Posłannicy Pokoju) to inicjatywa zapoczątkowana przez Światowy Komitet Skautowy w 2011 r., która ma na celu wspierać i inspirować młodych ludzi do działania na rzecz społeczności lokalnej. Każde podejmowane przez skautów działanie, niezależenie od jego skali, które wiąże się z poprawą bezpieczeństwa czy pozytywną zmianą warunków bytowych lub zdrowotnych części społeczeństwa, wpisuje się w ideę posłannictwa pokoju. Zapraszamy podstawowe jednostki organizacyjne ZHP do przesyłania do 12 października zgłoszeń projektów w ramach programu minigrantów #ZMIANA, którego wytyczne prezentujemy poniżej:
  • Projekt zgłaszany do konkursu powinien być pomysłem na realizację harcerskiej służby na rzecz społeczności lokalnej (np. szkoły, wsi, gminy, osiedla, dzielnicy), która odpowiadać będzie aktualnym potrzebom wybranej społeczności.
  • Celem realizacji zgłaszanych projektów powinna być chęć osiągnięcia pozytywnej zmiany i poprawy aktualnego stanu społeczności lokalnej za pośrednictwem pełnionej na jej rzecz harcerskiej służby.
  • Tematyka projektów konkursowych powinna być związana ze wspieraniem osób w trudnej sytuacji finansowej i zwiększaniem ich szans na życie w godnych warunkach.
  • Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.
  • Koordynatorem projektu powinien być drużynowy lub - w przypadku, gdy drużynowy nie jest osobą pełnoletnią – opiekun drużyny.
  • Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu to 1.200,00 PLN.
  • Zgłoszenie do programu musi być uprzednio zaakceptowane przez komendanta hufca.
  • Karta zgłoszenia projektu musi zostać zeskanowana i wysłana na adres [email protected] nie później niż do godziny 9 rano w poniedziałek 12 października 2015 r.
  • Ocenie merytorycznej zostaną poddane projekty, które spełnią następujące kryteria formalne: podstawowa jednostka (drużyna lub gromada) zarejestrowana jest w systemie elektronicznej Ewidencji ZHP, całkowity wnioskowany wkład finansowy z programu Messengers of Peace nie przekracza kwoty 1.200,00 PLN, uzyskana akceptacja komendanta hufca. Ocena merytoryczna zostanie dokonana przez Główną Kwaterę ZHP biorąc pod uwagę sposób w jaki projekt odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej, adekwatność służby do wieku członków podstawowej jednostki (gromady lub drużyny), kreatywność i unikalność pomysłu na harcerską służbę. Główna Kwatera ZHP dokona wyboru 10 projektów, które zostaną zaakceptowane do realizacji.
  • Informacja o akceptacji projektu do realizacji zostanie podana 19 października 2015 r. na stronie internetowej zhp.pl. Koordynatorzy zwycięskich projektów zobowiązani będą do udziału w warsztatach wstępnych (24.10) i warsztatach ewaluacyjnych, w których udział sfinansowany będzie ze środków programu Messengers of Peace, a także do bieżącego dokumentowania (fotografowania, nagrywania) prowadzonej służby.
KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO PROGRAMU MINIGRANTÓW (DOCX) Jeżeli masz pytania - skontaktuj się z nami! Wyślij e-mail na adres [email protected]! Koordynatorem programu jest phm. Aleksandra Kurek (Główna Kwatera ZHP/Biuro Kandydatury Jamboree 2023).