zhp.pl

Zjazdy hufców i chorągwi
, / 13590

Zjazdy hufców i chorągwi

Serwis dla organizatorów zjazdów
UDOSTĘPNIJ
Start Organizacyjne Zjazdy hufców i chorągwi
Jak zorganizować zjazd w ZHPStrefa pełnomocnikaPytania i odpowiedziKontakt

Dobre przygotowanie się do zjazdu bardzo często stanowi o jakości tego spotkania. Komu wydaje się, że to tylko kilka godzin podczas których podejmujemy uchwały i formułujemy wnioski, jest w ogromnym błędzie.

Niniejszy serwis i poradnik, który publikujemy ma pomóc w organizacji jednego z najważniejszych wydarzeń w hufcu i chorągwi. Zanim przystąpicie do przygotowań zjazdowych należy zapoznać się z podstawowymi dokumentami regulujący-mi procedurę wyborczą w ZHP oraz znać najważniejsze pojęcia, które funkcjonują w tym obszarze.

Poradnik

Jak zorganizować zjazd

Jak napisać strategię hufca – poradnik

Wzory dokumentów

Zgłoszenie kandydata do władz hufca

Protokół I posiedzenia komisji skrutacyjnej

Protokół I posiedzenia komisji uchwał i wniosków

Protokół I posiedzenia komisji wyborczej

Protokół I posiedzenia władz

Protokół komisji skrutacyjnej – wybory na funkcję

Protokół komisji uchwał i wniosków

Protokół posiedzenia komisji wyborczej

Regulamin obraz zjazdu hufca –  przykład

Pełnomocniku komendanta chorągwi ZHP,

W imieniu komendanta chorągwi ZHP pełnisz nadzór nad przebiegiem zjazdu hufca ZHP. Niniejszy materiał ma pomóc Druhnie/Druhowi przygotować się odpowiednio do pełnienia tej roli na zjeździe.

Pełnomocnik na zjazd hufca powinien posiadać przy sobie wydrukowane dokumenty:
1. Statut ZHP,
2. Ordynację wyborczą ZHP,
3. Interpretacje Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP w sprawie, które mogą wpływać na czynne lub bierne prawo wyborcze członków ZHP,
4. Dokumenty zjazdowe m.in.: projekty uchwał, regulamin i harmonogram obrad itp.

Informacja dla pełnomocnika komendanta chorągwi

1. Czy drużynowy lub komendant szczepu ma bierne prawo wyborcze do komisji rewizyjnej hufca?

Zgodnie z paragrafem 37 ust. 3 Statutu ZHP nie można łączyć funkcji (w przypadku komisji rewizyjnych):

– członka komendy hufca z funkcją członka komisji rewizyjnej chorągwi (…),

– we władzach tego samego stopnia,

– przewodniczącego komisji rewizyjnej na szczeblu hufca, chorągwi i władz naczelnych.

Natomiast zgodnie z paragrafem 37 ust. 2 Statutu ZHP biernego prawa wyborczego w wyborach do komisji rewizyjnych nie mają instruktorzy bezpośrednio związani z odpowiedzialnością materialną w danej terenowej jednostce organizacyjnej.

Wobec powyższych zapisów Statutu ZHP drużynowy lub komendant szczepu mają bierne prawo wyborcze do komisji rewizyjnej hufca o ile nie posiadają podpisane odpowiedzialności materialnej w danej terenowej jednostce organizacyjnej.

2. W jakim terminie należy zgłaszać zastrzeżenia do listy uczestników zjazdu mających czynne prawo wyborcze, ogłaszanej przez komendanta hufca przy zwoływaniu zjazdu?

Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi.

3. Czy absolutorium głosuje się domyślnie jawnie, czy tajnie? Który sposób jest tu lepszy?

Zgodnie z paragrafem 38 Statutu ZHP wyłącznie wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że uprawnieni do głosowania jednogłośnie postanowią inaczej. Wszystkie pozostałe decyzje zjazdów (uchwały) podejmowane są w głosowaniu jawnym.

4. Czy przewodniczący zjazdu może kandydować do władz?

Z punktu widzenia zapisów aktów prawa wewnętrznego ZHP może. Jednakże nie rekomenduje się takiego rozwiązania ze względu na sprawny przebieg zjazdu.

5. W jaki sposób podaje się w rozkazie wyniki wyborów władz hufca?

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą ZHP (pkt. 47) wyniki wyborów władz hufca ogłaszane są w rozkazie komendanta chorągwi do 14 dni od zakończenia ostatniego zjazdu. To oznacza, że komendant hufca podaje wyniki wyborów swojego hufca w swoim rozkazie, jako wyjątek z rozkazu komendanta chorągwi.

6. Czy komendant hufca i skarbnik hufca posiadają bierne prawo wyborcze do komisji rewizyjnej hufca? Jeżeli “Natomiast zgodnie z paragrafem 37 ust. 2 Statutu ZHP biernego prawa wyborczego w wyborach do komisji rewizyjnych nie mają instruktorzy bezpośrednio związani z odpowiedzialnością materialną w danej terenowej jednostce organizacyjnej.” A przypadku, kiedy wybór komendanta i komendy hufca następuje po wyborze komisji rewizyjnej (oczywiście zakładam, że komendant i skarbnik otrzymali absolutorium). Kandydatem do komisji jest ustępujący komendant lub skarbnik hufca?

Kolejność, w jakiej powinien odbywać się zjazd hufca określa paragraf 48 ust. 3. Statutu ZHP (porządek Statutowy). Zwyczajowo zawsze jest tak, że w pierwszej kolejności wybierany jest „zarząd” (komendant i komenda hufca).
A dopiero w dalszej kolejności pozostałe organy/władze, w tym komisja rewizyjna hufca.

Mandat komendanta hufca wygasa wraz z udzieleniem mu absolutorium. Zakładając wobec tego, że po udzieleniu absolutorium a przed wyborem nowego komendanta i komendy dojdzie do wyborów komisji rewizyjnej, to wówczas komendantowi, któremu mandat wygasł, przysługiwać będzie bierne prawo wyborcze w zakresie kandydowania do komisji rewizyjnej. Biorąc jednak pod uwagę treść paragrafu 43. ust. 3. Statutu ZHP, w takim przypadku bierne prawo wyborcze nie przysługiwałoby skarbnikowi hufca, skoro jego mandat wygaśnie dopiero z chwilą wyboru nowego komendanta. Biorąc jednak pod uwagę chronologię przewidzianą przez paragraf 48 ust. 3. Statutu ZHP, taki stan rzeczy mógłby być kwalifikowany, jako nieuprawnione ograniczenie biernego prawa wyborczego, co w szczególności dotyczy sytuacji, w której skarbnik hufca deklarowałby wcześniej zamiar kandydowania do komisji rewizyjnej hufca. Jakiekolwiek ograniczenie biernego prawa wyborczego mogłoby spowodować zaskarżenie zjazdu.

Biorąc powyższe pod uwagę sugeruję by na zjeździe hufca zachowana została kolejność załatwiania poszczególnych kwestii przewidziana przez paragraf 48. ust. 3. Statutu ZHP.

7. Czy kronikarz hufca ma bierne prawo wyborcze?

Podstawa prawna:
• § 37 ust. 1 Czynne prawo wyborcze mają członkowie ZHP pełniący funkcję instruktorską którzy opłacili podstawową składkę członkowską.
• § 37 ust. 2 Bierne prawo wyborcze mają instruktorzy, którzy opłacili podstawową składkę członkowską oraz mają zaliczoną służbę instruktorską, z następującymi zastrzeżeniami. … →
• Funkcje instruktorskie są to funkcje, które nie mają charakteru dorywczego, to jest: funkcja drużynowego lub kierującego podstawową jednostką organizacyjną oraz inne stałe funkcje związane z realizacją zadań statutowych powierzane w trybie mianowania przez właściwego komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP, funkcje członków władz ZHP powierzane w trybie wyboru.
• Funkcję instruktorską może pełnić instruktor. W uzasadnionych wypadkach komendant hufca może dopuścić do pełnienia funkcji instruktorskiej członka ZHP nie będącego instruktorem, który ukończył 16 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje instruktorskie.

Tak, posiada bierne prawo wyborcze jeżeli:
• jest powołany/mianowany przez komendanta hufca,
• posiada zaliczoną służbę instruktorską,
• ma opłaconą podstawową składkę członkowską,
• aktywnie uczestniczy w życiu hufca.

8. Kto powinien pisać sprawozdanie w przypadku zmian we władzach

Obecny komendant bierze pod uwagę pełne cztery lata i ujmuje w nim wszystkie zmiany personalne.

9. Kiedy wybrać komisję skrutacyjną?

Zaleca się, aby wybierać komisję skrutacyjną po ogłoszeniu przez komisję wyborczą kandydatów na poszczególne funkcje. Można podjąć próbę wyboru komisji skrutacyjnej na początku zjazdu – należy jednak przypomnieć delegatom, że osoby, które planują kandydować do władz hufca nie mogą być członkami komisji skrutacyjnej.

10. Czy protokoły dotyczące posiedzenia komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru dotyczą zarówno wyboru: komendanta, komendy hufca, komisji rewizyjnej hufca, sądu harcerskiego hufca?

Tak, formularz, który został umieszczony w poradnictwie w niniejszym serwisie jest uniwersalny. Każdy hufiec dostosowuje go do własnych potrzeb, dla każdego głosowania przygotowuje się osobny formularz.

11. Jak ma wyglądać mandat wyborczy i co ma się na nim znaleźć?

W żadnych dokumentach wewnętrznych nie jest określony wzór. Natomiast mandat wyborczy musi posiadać elementy identyfikacyjne hufca, numer, dla kogo jest przeznaczony (stopień służbowy, imię i nazwisko) opatrzony powinien być pieczęcią hufca.

12. Jeżeli zmienia się komenda w trakcie kadencji to komu zjazd udziela absolutorium?

Zjazd udziela absolutorium, na wniosek komisji rewizyjnej właściwej dla danego szczebla. Absolutorium jest udzielane każdemu członkowi komendy z osobna (osobne głosowania), również tym członkom komendy, którzy nie pełnili swojej funkcji przez cały czas trwania kadencji.

13. Kto może zostać skarbikiem hufca?

W komendzie musi znaleźć się instruktor odpowiedzialny za program i pracę z kadrą oraz skarbnik. Skarbnik nie musi posiadać stopnia instruktorskiego, na funkcję skarbnika może kandydować pełnoletni członek ZHP posiadający bierne prawo wyborcze.

14. Czy można przyjmować skład komendy w jednym głosowaniu, czy każdy członek musi być przyjęty przez osobne głosowanie?

Każdego członka komendy przyjmuje się przez osobne głosowanie.

15. Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie zjazdu i dokumentów na zjazd?

Za przygotowanie zjazdu i dokumentów na zjazd odpowiedzialny jest komendant danej jednostki wraz z komendą.

16. Jak interpretować wynik głosowania w sprawie absolutorium kiedy jest remis?

Zgodnie z paragrafem 46 ust. 1. Statutu ZHP „Uchwały władz są podejmowane, jeżeli Statut ZHP nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów w obecności ci najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 2. Przy obliczaniu zwykłej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw.”

Czyli, jeżeli głosujemy za udzieleniem absolutorium danej władzy i jest remis, to absolutorium nie zostało udzielone. Lecz gdy głosujemy za nieudzieleniem absolutorium danej władzy, to w przypadku remisu absolutorium zostało udzielone.

17. Czy instruktor z przydziałem do hufca A może realizować swoje bierne prawo wyborcze w hufcu B i być wybranym do władz hufca B?

Tak, żadne przepisy tego nie zabraniają.

Jeśli masz jakieś pytania lub propozycje dotyczące tego serwisu skontaktuj się z Biurem Głównej Kwatery ZHP pod adresem biuro@zhp.pl.

PASSWORD RESET

Zaloguj się