zhp.pl

Start Aktualności VII Zebranie Rady Naczelnej ZHP

VII Zebranie Rady Naczelnej ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 932

W dniach 20-22 listopada 2015 r. w Warszawie odbyło się VII zebranie Rady Naczelnej ZHP.

Uczestniczyło w nim, przede wszystkim ze względu na debatę o pracy z kadrą oraz pozostałe punkty porządku obrad, wielu gości. Obecni byli również członkowie Głównej Kwatery ZHP, przedstawiciele Centralnej Komisji Rewizyjnej, dwóch komendantów chorągwi i członkowie ich komend, przewodniczący rad chorągwi oraz zaproszeni instruktorzy.

Skierowanie do CKR ZHP zapytania w sprawie przystąpienia do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Główna Kwatera ZHP zaproponowała wprowadzenie pod obrady Rady uchwały w sprawie członkostwa ZHP w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych. ZHP został członkiem PIFS decyzją przedstawicieli Głównej Kwatery ZHP bez właściwej uchwały Rady Naczelnej. Rada Naczelna ZHP na posiedzeniu w kwietniu 2015 r. uznało to za przekroczenie uprawnień statutowych przez Główna Kwaterę. W toku dyskusji Główna Kwatera ZHP wycofała wniosek o wprowadzenie uchwały do porządku obrad tego posiedzenia Rady Naczelnej ZHP. Rada Naczelna skieruje zapytanie co do sposobu dalszego działania w tej sprawie do Centralnej Komisji Rewizyjnej.

Informacja o najważniejszych działaniach Naczelnika i Głównej Kwatery od ostatniego posiedzenia Rady Naczelnej

Rada Naczelna wysłuchała informacji zastępcy naczelnika ZHP hm. Krzysztofa Budzińskiego o działaniach Głównej Kwatery od ostatniego zebrania Rady. Członek Głównej Kwatery hm. Karol Gzyl przedstawił obszerną informację o stanie przygotowań polskiej kandydatury do 25. Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku – omówił stan przygotowań organizacyjnych i programowych do „BE THE SPARK”, zasady ich finansowania oraz przekazał informację o innych imprezach, które będą miały miejsce na Wyspie Sobieszewskiej do roku 2023.

Dyskusja o zasadach finansowania władz i gospodarowania majątkiem ZHP na przykładzie Chorągwi Łódzkiej ZHP

Przed południem odbyła się trudna dyskusja na temat zasad gospodarowania majątkiem ZHP. Podstawą do dyskusji było pismo władz Chorągwi Łódzkiej ZHP skierowane do Przewodniczącego ZHP, związane z zasadami udzielania zgody na zbycie majątku trwałego przez Główną Kwaterę ZHP. Zasadnicza rozmowa dotyczyła zasadności odpisów finansowych na rzecz Głównej Kwatery z tytułu zbywania majątku, braku jednoznacznych uregulowań, na podstawie których jedne chorągwie są wezwane do odpisu, a inne nie. Wnioskami z debaty było wskazanie, że zasady muszą być jasno formułowane i jednoznaczne dla wszystkich oraz że jest potrzeba uzyskania dodatkowych informacji, w tym opinii radcy prawnego. Zasady te winny być unormowane w nowej uchwale dotyczącej zasad finansowania władz ZHP, nad którą pracuje komisja pod kierunkiem wiceprzewodniczącego ZHP hm. Mariana Antonika. Projekt uchwały winien być przedstawiony na posiedzeniu Rady Naczelnej ZHP w marcu 2016 r. W rozmowie uczestniczyli przedstawiciele władz Chorągwi Łódzkiej i Chorągwi Stołecznej.

Debata o Systemie pracy z kadrą w ZHP

Całe sobotnie popołudnie wypełniła członkom Rady i zaproszonym gościom debata przygotowana przez wiceprzewodniczącą ZHP hm. Jolantę Kreczmańską, poświęcona Systemowi pracy z kadrą w ZHP. Wstępem do dyskusji była prezentacja Raportu z wdrożenia i ewaluacji Systemu pracy z kadrą przez członka GK ZHP hm. Jacka Smurę. Zadawano dużo pytań, a wiele wniosków wynikało z niedoskonałości danych zawartych w materiale, a pochodzących z Arkusza analizy hufca. Dyskusja dotyczyła także zadań komisji stopni instruktorskich, namiestnictw, szczepów, powiązania kształcenia z systemem stopni instruktorskich oraz różnych wizji odznaki kadry kształcącej.

Po dyskusji wstępnej referaty, a właściwie osobiste przemyślenia zaprezentowali hm. Jacek Smura, hm. Ryszard Polaszewski – m.in. były szef CSI, hm. Andrzej Starski – m.in. były wiceprzewodniczący ZHP, szef CSI oraz hm. Dorota Całka – szefowa Komisji ds. pracy z kadrą Rady Naczelnej ZHP. Wystąpienia dotyczyły potrzeb w zakresie kształcenia drużynowych, oczekiwań wobec kadry, szans i zagrożeń w pracy z kadrą. W wystąpieniach dużą wagę przykładano do pracy drużyn harcerskich, gdzie jako główny problem wskazywano brak pracy metodą harcerską, a co za tym idzie brak przygotowania drużynowych poprzez nabywanie doświadczeń i przeżywania metody w praktyce. Ten sam problem dotyczy także kadry, która nie może wspierać z sukcesem drużynowych, bo sama nie ma umiejętności i doświadczeń, którymi mogłaby się dzielić. Przeprowadzono dyskusję w grupach wraz z pozostałymi gośćmi Rady Naczelnej odpowiedzialnymi za pracę z kadrą i kształcenie w chorągwiach oraz hm. Ewą Gąsiorowską – komendantką kursów Cogito, hm. Januszem Sikorskim – wieloletnim drużynowym, redaktorem „HR-a” i hm. Maciejem Szafrańskim – byłym wiceprzewodniczącym ZHP.

W wyniku tej pracy powstały wnioski, które pozwoliły na przygotowanie uchwały zawierającej Kierunki pracy z kadrą w ZHP na lata 2016-2017. Za najważniejsze uznano m.in.:

  • doprowadzenie do sytuacji, w której drużyny działają metodą harcerską;
  • doprowadzenie do sytuacji, w której drużyny w każdym swoim działaniu świadomie realizują harcerski ideał wychowawczy;
  • pracę wszystkich poziomów harcerskiej struktury zgodnie z Systemem pracy z kadrą w ZHP.

Przyjęcie kierunków pracy Głównej Kwatery ZHP na rok 2016

W niedzielę po zatwierdzeniu kierunków pracy z kadrą, podjęto dyskusję nt. kierunków pracy Głównej Kwatery ZHP na rok 2015 r. Wśród zadań GK ZHP znalazły się: praca na rzecz wzmacniania drużyn zgodnie z harcerskim systemem wychowawczym, wsparcie hufców w organizacji szkolenia przewodnikowskiego, promowanie ZHP jako organizacji wychowawczej, kontynuowanie wzmacniania efektywnego zarządzania organizacją, intensyfikacja działań związanych z kandydaturą ZHP do organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego w 2023 oraz promowanie instruktorów ZHP na szeroko pojętym rynku pracy.

Ostatni kierunek został wprowadzony na wniosek Rady Naczelnej ZHP. W Komisji ds. społecznych powstała koncepcja działań mających na celu promocję instruktorów rozpoczynających aktywność zawodową – podejmujących pracę lub działalność gospodarczą oraz promowanie instruktorów ZHP na rynku pracy. Zgodnie z intencją Rady celem tych działań powinno  być zbudowanie pozytywnego obrazu instruktorów ZHP. Aby to osiągnąć, należy wskazywać różnorodne obszary działań podejmowanych przez instruktorów ZHP oraz cechy i umiejętności, które instruktorzy w ten sposób zdobywają, a które są pożądane na rynku pracy.

Decyzje w sprawie działań na rzecz planu wzmocnienia działalności metodycznej gromad i drużyn

W wyniku wniosków ze spotkania Komisji ds. wsparcia drużynowych RN z Zespołem Metodycznym GK ZHP, które odbyło się w październiku, Rada Naczelna ZHP uznała, że ze względu na błędy i niedostatki w organizacji pracy zespołu formuła jego funkcjonowania wyczerpała się. Zdecydowano o rozwiązaniu zespołu przy GK ZHP i powołaniu nowego przez Przewodniczącego ZHP. W skład nowego zespołu, oprócz członków Rady Naczelnej i tych instruktorów poprzedniego zespołu, którzy wyrażą na to zgodę, wejdą także eksperci-metodycy. Zadaniem zespołu będzie opracowanie planu wzmocnienia działalności metodycznej oraz ewentualne zmiany w metodykach. Nowy zespół weźmie pod uwagę dotychczasowy dorobek Zespołu Metodycznego GK ZHP.

Propozycje zmian w Systemie Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich przy Głównej Kwaterze ZHP zaproponowała zmiany w Systemie stopni instruktorskich. Wiele dyskusji wywołała możliwość likwidacji źle działających komisji stopni instruktorskich w hufcu i przekazania jej kompetencji do komisji chorągwianych, komisji sąsiedniego hufca lub do zespołu międzyhufcowego. Wielu członków Rady wyrażało swój niepokój wobec takiego rozwiązania i wskazało na osłabianie wymagań co do organizacji pracy hufca. Ponieważ w ramach szerokiej dyskusji zaproponowanej w sieci przez Radę Naczelną pojawiło się wiele innych propozycji zmian w SSI, a przyjęta właśnie uchwała o Kierunkach pracy z kadrą zakłada przegląd dokumentów związanych z praca z kadrą, uchwalenie zmian w SSI przeniesiono na kolejne zebranie Rady Naczelnej. Komisja ds. pracy z kadrą ma przygotować na marzec 2016 r. pełen katalog zmian i przeprowadzić ich szeroką konsultację.

Zmiany w uchwale składkowej

Ostatnim podjętym tematem była nowelizacja uchwały dotyczącej podstawowej składki członkowskiej. Zmiana zgłoszona przez Główną Kwaterę ZHP miała za zadanie dookreślić, kto powinien być zwolniony z płacenia składek. W toku dyskusji zgłoszone zostały konkretne zastrzeżenia do szczegółowego opisu zwalnianych z płacenia składki członkowskiej członków Nieprzetartego Szlaku. Poruszone kwestie wymagają wyjaśnienia przez specjalistów, stąd postanowiono, że  po tych wyjaśnieniach i ew. naniesieniu poprawek uchwała zostanie przyjęta w głosowaniu elektronicznym jeszcze w tym roku.

 

hm. Agnieszka Rytel,
członkini Rady Naczelnej ZHP
przewodnicząca komisji ds. wsparcia drużynowych

PASSWORD RESET

Zaloguj się