zhp.pl

Start Aktualności Główna Kwatera z absolutorium

Główna Kwatera z absolutorium

UDOSTĘPNIJ
, / 842

Obradująca dzisiaj w Warszawie Centralna Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium poszczególnym członkom Głównej Kwatery za czas od 7 do 31 grudnia 2013 r., czyli za okres od XXXVIII Zjazdu ZHP do końca roku.

 

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP jest naczelnym organem kontrolnym ZHP, odpowiedzialnym przed Zjazdem ZHP. CKR m.in. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Głównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP, w tym jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność, a następnie podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem Radzie Naczelnej ZHP.

 

hm. Karol Gzyl
kierownik Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się