zhp.pl

Start Aktualności XII zebranie Rady Naczelnej ZHP

XII zebranie Rady Naczelnej ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 2991

W dniach 23-24 czerwca 2012 r. w Schronisku Harcerskim „Głodówka” w  Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się XII zebranie Rady Naczelnej ZHP. Uczestniczyła w nim również naczelniczka hm. Małgorzata Sinica wraz z członkami Głównej Kwatery oraz wiceprzewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej hm. Anna Piekarz.

Na początku spotkania Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmian w swoim składzie – stwierdziła wygaśnięcie mandatu hm. Macieja Bandurskiego z Chorągwi Opolskiej i hm. Piotra Paterka z Chorągwi Wielkopolskiej oraz przyjęła desygnowanych przez rady chorągwi nowych członków – hm. Sławomira Gajdę z Chorągwi Śląskiej (wcześniejszy wakat), ks. hm. Marka Jasianka z Chorągwi Wielkopolskiej i hm. Krzysztofa Pędziwiatra z Choragwi Opolskiej.

Następnie Rada podjęła uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Głównej Kwatery ZHP za rok 2011,

  • w sprawie wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP za rok 2011,

  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Głównej Kwatery ZHP i podległych jej jednostek samobilansujących za rok 2011,

  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZHP za rok 2011.

Po raz pierwszy – zgodnie ze znowelizowanym Statutem – Rada Naczelna nie udzielała absolutorium poszczególnym członkom Głównej Kwatery. Zrobiła to tydzień wcześniej – zgodnie z nowymi uprawnieniami – Centralna Komisja Rewizyjna. Wiceprzewodnicząca CKR hm. Anna Piekarz zapoznała członków Rady z uchwałą CKR wraz z uzasadnieniem.

Znowelizowany Statut zobowiązuje natomiast Radę Naczelną do dokonania corocznej oceny działalności Głównej Kwatery ZHP. Po wysłuchaniu opinii poszczególnych komisji Rada sformułowała w formie uchwały swoją ocenę. Rada pozytywnie oceniła działalność Głównej Kwatery w roku 2011, wskazała najważniejsze osiągnięcia, jak również sprawy, na które należy zwrócić w  przyszłości szczególną uwagę.

Rada podjęła też na wniosek Głównej Kwatery uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego ZHP za lata 2012-2014.

Komisja programowa Rady przedstawiła dokonaną we współpracy z wydziałami metodycznymi ocenę funkcjonowania systemu metodycznego ZHP. Po dyskusji sformułowano treść uchwały w sprawie pracy nad systemem metodycznym ZHP, zobowiązującej Naczelnika ZHP do powołania w terminie do 31 lipca 2012 r., w porozumieniu z Przewodniczącym ZHP, zespołu, którego celem będzie opracowanie planu wzmocnienia działalności metodycznej gromad i drużyn, a komendy chorągwi i hufców oraz drużynowych do aktywnego udziału w kolejnych etapach pracy nad systemem metodycznym ZHP. Zespół przedstawi Radzie Naczelnej ZHP wyniki swojej pracy w terminie do 30 września 2013 r.

hm. Halina Jankowska

sekretarz Rady Naczelnej ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się